Artissima - Roxane Borujerdi, Ana Mazzei, Camila Oliveira Fairclough